Regulamin

Właścicielem serwisu jest: Fotostube Waldemar Stube

Dane kontaktowe

Fotostube Waldemar Stube

Zielony Rynek 12
62-200 - Gniezno

NIP 784-217-42-99

Regon 300799152


Telefon: 61 425 15 10
Email: zlecenia@fotostube.pl

Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu Fotostube - Wywoływanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

 1. Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 43109013750000000108894197 (Bank Zachodni WBK SA), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
  •  Za Pośrednictwem Payu. Płatność realizowana jest on-line za pośrednictwem zabezpieczonego systemu lub innej metody wskazanej na stronie serwisu Fotostube korzysta z jednego z najbezpieczniejszych systemów dostępnych w Internecie: Payu. Wszystkie Twoje dane są całkowicie chronione i kodowane przed wysłaniem do centrum przetwarzania banku. Zatwierdzone zamówienie będzie wykonane po otrzymaniu zgody centrum płatności bankowej. W przypadku odmowy ze strony centrum, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i zostanie wygenerowane powiadomienie o anulowaniu zamówienia (bezpośrednio na stronie podczas składania zamówienia przez internet lub za pomocą wiadomości e-mail w czasie późniejszym).Informacje podane przez Ciebie w chwili składania zamówienia zobowiązują Cię. W przypadku podania błędnych danych odbiorcy, Fotostube nie będzie odpowiedzialny za niemożność dostarczenia zamówienia.
 2. Warunki Dostawy

Zamówione zlecenia można odebrać:

 • Osobiście w siedzibie Fotostube w Gnieźnie przy ul. Zielony Rynek 12
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 1. Polityka Zwrotów

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

 • Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem a także ze wszystkich praw, jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

Każdy Konsument ma prawo dokonać zwrotu zamówione na stronie WWW.wywolaj.fotostube.pl  w Fotostube w terminie do 30 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży);

     Zlecenie który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

- nie może posiadać jakichkolwiek znamion zniszczenia, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 30 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwila upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co, do którego upłynął termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane:
 1. na piśmie, na adres:
  Fotostube Waldemar Stube Zielony rynek 12 62-200 Gniezno
  z dopiskiem „Reklamacja”
 2. pocztą elektroniczną, na adres biuro@fotostube.pl

·  W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek a dotyczący pisemnego potwierdzenia o przyjęciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

·  Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
 • żądanie Klienta, w tym kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli Klient żąda ich wypłaty,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności,
 • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Fotostube  listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fotostube Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Fotostube zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. .
 • Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez PayU poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 webPhoto (1.6.1.451)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.